O nama Zemljopisni položaj sela Bok

Na prostranoj posavskoj ravnici, selo Bok, smjestilo se jugozapadno od Orašja. Zahvaća površinu od 13, 56 km², i nalazi se na 86 m nadmorske visine. Dijeli se u četiri kraja: Srednja Mahala, Kamenjaši, Džijani i Kosići. Ima svega 6 ulica i to: Posavska, Domobranska, Filipovići, Kardinala Alojzija Stepinca,Braće Ribara (Ribarska) te Prvomajska. Pripada panonskom tipu okupljenih sela zbijenog tipa. Za seoska je naselja općine Orašje, pa tako i Bok, karakteristično da su koncentrirana po grupama. Između tih grupa ne postoje velike udaljenosti ali su one međusobno odvojene šumama, njivama ili livadama.

karta posavine

Prirodna obiljezja sela Bok:

Na cijelom prostoru prevladava ravničarski reljef, a u stvaranju reljefa i reljefnih oblika najviše utjecaja je imala fluvijalna (riječna) erozija i akumulacija.

Prema Köppenovoj klasifikaciji klima teritorij cjelokupne općine Orašje, pa tako i Boka, ima odlike umjereno kontinentalne klime, odnosno pripada «Cfwbx» klimatskoj varijanti tzv. posavska varijanta umjereno tople i vlažne klime. Najhladniji mjesec je siječanj s prosječnom temperaturom od –0,7ºC a najtopliji srpanj s prosječnom temperaturom od 21,4ºC. Minimalne zimske temperature mogu se spustiti i do - 30ºC, a maksimalne ljetne mogu porasti i do 40ºC. prosječna godišnja količina oborina iznosi 720 mm i ravnomjerno je raspoređena tijekom cijele godine. Snijeg se u zimskom razdoblju zadržava 1 – 1,5 mjeseci.

Nema značajnijih riječnih tokova osim rječice Briježnice koja također tijekom ljetnog razdoblja presuši. Veliki je broj potoka i kanala od kojih je najveći Gojmer. Na području katastarske općine Bok može se izdvojiti šest grupa tla i to:

 • aluvijalna tla
 • livadska smeđa tla
 • livadsko sivo-smeđa tla
 • smeđa dolinska tla na pijesku i šljunku
 • mineralno močvarna tla
 • podzolasto pseudoglejna tla

 

Životinjski svijet odlikuje se brojnim vrstama barskih, odnosno močvarnih higrofilnih i termofilnih, kao i ravničarskih životinja. Po svom podrijetlu pripadaju fauni srednje Europe. Najreprezentativnije su od ptica: fazan, divlja patka, divlja guska, vrabac, lasta, golub, vrana gačac, sova; od sitnih životinja: zečevi, vjeverice; od krupnih: vepar, lisica, jelen, srna. Postoji i veliki broj dnevnih leptirova, žaba i insekata.

U vegetacijskom pogledu ovo područje pripada peripanonskoj oblasti. Rasprostranjena je vegetacija vlažnih staništa koja pripada azonalnoj vegetaciji. Rasprostranjene su sljedeće vrste šuma:

Nizinske poplavne šume hrasta lužnjaka (Quercus robur), šume johe (Alnus glutinosa) rasprostranjene su i kao samostalne sastojine, ali i u sklopu drugih šuma, šume vrbe ( Salix ) i topole ( Populus ) rasprostranjene su uz obale rijeka, potoka, močvara i bara. Močvarna i barska vegetacija također zahvaća značajne površine, a najznačajnije vrste su šaš i trska. Rasprostranjena je i livadska vegetacija dolinskih mezofilnih i higrofilnih višegodišnjih zeljastih biljaka. Veliki utjecaj na vegetaciju imao je čovjek. Šume su iskrčene, a livade i pašnjaci pretvoreni u oranice. Danas se šume zastupljene na malim površinama i u isprekidanim pojasevima. Veliki dio šumskih površina je još uvijek pod minskim poljima.

Stanovnistvo Posavine

R.br.

 

NASELJE

 

1948

1953

1961

1971

1981

1991

   1.

 

Bok

 

1.378

1.279

1.691

1.941

2.086

1.698

   2.

 

Bukova Greda

 

-

   252

-

-

-

   306

   3.

 

Čović Polje

 

   837

   898

   917

   899

   869

   793

   4.

 

Donja Mahala

 

2.666

2.833

3.164

3.853

3.960

4.225

   5.

 

Donji Žabar

 

1.524

1.624

1.638

1.639

1.513

1.407

   6.

 

Jenjić

 

-

   210

-

-

-

   290

   7.

 

Kopanice

 

1.048

1.114

1.136

1.268

1.321

1.309

   8.

 

Kostrč

 

1.144

1.161

1.280

1.601

1.678

1.666

   9.

 

Lepnica

 

-

   177

-

-

-

   140

  10.

 

Lončari

 

   457

   496

   479

   467

   492

   474

  11.

 

Matići

 

1.290

1.357

1.487

1.792

1.965

2.019

  12.

 

Orašje

 

1.466

1.555

1.860

2.787

3.420

3.901

  13.

 

Oštra Luka

 

2.131

2.263

2.452

2.846

3.145

3.022

  14.

 

Tolisa

 

2.121

2.249

2.490

3.007

3.203

3.293

  15.

 

Ugljara

 

   723

   825

   765

   996

1.363

1.390

  16.

 

Vidovice

 

1.803

1.914

2.303

2.644

2.798

2.268

U tabeli br. 1 dati su podaci o broju stanovnika sela Bok za razdoblje od 1948 – 1991., kada je i bio posljednji službeni popis stanovništva. Prema nekim procjenama broj stanovnika u Boku danas se kreće oko 1000 stanovnika. No, najbolje je da pričekamo novi popis stanovništva koji se planira za 2011. godinu.

Gospodarstvo sela Bok:

Većina stanovništva bavi se poljoprivrednim djelatnostima, uzgojem različitih ratarskih kultura. Od žitarica se najviše uzgajaju pšenica, ječam, i kukuruz, od povrća rajčica, luk, paprika, krumpir, zelena salata, kupus, karfiol, lubenice, dinje. Od industrijskih biljaka soja, duhan, bundeve. Znatne površine su zasađene djetelinom. Poslijeratna poljoprivredna proizvodnja preorijentira se na radno intenzivno povrtlarstvo, kako na otvorenom, tako i u plastenicima. Uvode se novi sustavi u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji, kao što su učinkovitije korištenje raspoloživih kapaciteta tla, sustavi navodnjavana i sustavi odvodnje. Važno je napomenuti da je Bok među prvim na općini po broju povrtlara i plasteničkoj proizvodnji. U voćarstvu prevladava uzgoj srednjoeuropskog voća. Najviše je zasađeno stabala šljiva, zatim jabuka, krušaka, bresaka, višanja te oraha. Prevladava uzgoj stoke u zatvorenim objektima. Uzgoj stoke je znatno smanjen nakon rata, osobito uzgoj konja, goveda, koza i ovaca.

Infrastruktura:

 • Regionalna cesta 463 Orašje – Gradačac
 • Elektro infrastruktura - lokalni vod TS 35/10(20)kV Tolisa
 • Telekomunikacije - telekomunikacijski centar , ADSL pristup. mobilne komunikacije (ERONET, BiH TELEKOM, VIP, SIMPA, MOBIS)
 • Zdravstvo - Sektorske Ambulanta Bok
 • Obrazovanje - O.Š. "Stjepana Radića" O.Luka - Bok, osmogodišnja centralna škola, te četverogodišnja područna škola.

Drustveni servisi

twitter

Sponzori stranice

olimpik

in7

mjesna-zajednica

Anketa

Kakva vam je nova stranica sela Bok?